Skip to main content

!CÓMO PLANIFICAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL" !CÓMO PLANIFICAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL" Manual para la elaboración participativa de un plan de gestión integral del territorio en las comunidades campesinas e indígenas de San Ignacio de Velasco y la Chiquitanía Manual para la elaboración participativa de un plan de gestión integral del territorio en las comunidades campesinas e indígenas de San Ignacio de Velasco y la Chiquitanía &RQ�HO�¿QDQFLDPLHQWR�GH� !CÓMO PLANIFICAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL" Manual para la elaboración participativa de un plan de gestión integral del territorio en las comunidades campesinas e indígenas de San Ignacio de Velasco y la Chiquitanía !CÓMO PLANIFICAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL" 1 Pierre Collière Gizel Y. Caballero Leiva 2 7UDEDMR�UHDOL]DGR�GH�PDQHUD�SDUWLFLSDWLYD�FRQ�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�FRPXQLGDGHV�H�LQVWLWXFLRQHV� � ��&RPXQLGDG�,QGtJHQD�6DQ�5DIDHOLWR � ��&RPXQLGDG�,QGtJHQD�6DQWD�&ODUD�GH�OD�(VWUHOOD � ��&RPXQLGDG�$JURHFROyJLFD�7LHUUD�+HUPRVD � ��&RPXQLGDG�&DPSHVLQD�6DQ�0DUWtQ�GH�3RUUHV � ��&RPXQLGDG�&DPSHVLQD�6DQ�)UDQFLVFR � ��&RPXQLGDG�&DPSHVLQD�/RV�ÈQJHOHV � ��$VRFLDFLyQ�GH�*UXSRV�0DQFRPXQDGRV�GH�7UDEDMR�0,1*$ � ��)XQGDFLyQ�7LHUUD � ��8QLGDG�)RUHVWDO�0XQLFLSDO�GH�6DQ�,JQDFLR�GH�9HODVFR�� � ��)XQGDFLyQ�GH�&RQVHUYDFLyQ�GHO�%RVTXH�6HFR�&KLTXLWDQR � ��$XWRULGDG�GH�)LVFDOL]DFLyQ�GH�%RVTXHV�\�7LHUUDV � ��$VRFLDFLyQ�GH�&DELOGRV�,QGtJHQDV�GH�6DQ�,JQDFLR�GH�9HODVFR � ��+RQRUDEOH�$OFDOGtD�0XQLFLSDO�GH�6DQ�,JQDFLR�GH�9HODVFR � ��&RPLWp�,QWHUFRPXQDO�)RUHVWDO�GH�OD�3URYLQFLD�9HODVFR &RRUGLQDFLyQ�\�IDFLOLWDFLyQ��&,3&$�6DQWD�&UX]�\�$96) 5HDOL]DFLyQ���� � ����3LHUUH�&ROOLqUH � � �� ����*L]HO�<��&DEDOOHUR�/HLYD ,OXVWUDFLRQHV���� � ����$EHO�%HOOLGR�&yUGRYD 'LDJUDPDFLyQ��� � ����6KDURQ�5��3pUH]�6LOOHULFR ������������������������������ ����-RVp�%HOOLGR�&yUGRYD (GLFLyQ��� � ����$QD�0DUtD�*RWWUHW 5HYLVLyQ��� � ����-XOLR�5RGULJXH]��$GULiQ�&UX]�\�(XORJLR�1XxH] )LQDQFLDPLHQWR���� ����'LDNRQLD ,PSUHVLyQ����� � ����,PSUHQWD�5H\�/HyQ��GLFLHPEUH����� 3URKLELGD�VX�UHSURGXFLyQ�WRWDO�R�SDUFLDO�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR�VLQ�DXWRUL]DFLyQ�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�HGLWRUD� ¢&yPR� SODQL¿FDU� OD� JHVWLyQ� LQWHJUDO� GH� QXHVWUR� WHUULWRULR� FRPXQDO"� 0DQXDO� SDUD� OD� HODERUDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD�GH�XQ�SODQ�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDO�GHO�WHUULWRULR�HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�FDPSHVLQDV�H�LQGtJHQDV� GH�6DQ�,JQDFLR�GH�9HODVFR�\�OD�&KLTXLWDQtD���Pierre Collière; Gizel Caballero Leiva����6DQWD�&UX]�� &,3&$�������� ���S������LO�����PDSV�������[����FP D.L.: 8-2-700-13 ISBN: 978-99954-35-87-5 �� &RPXQLGDGHV� LQGtJHQDV� �� 7HUULWRULR� LQGtJHQD� �� 0HGLR� DPELHQWH� �� 'HVDVWUHV� QDWXUDOHV� �� 8VR� GHO� VXHOR���3ODQL¿FDFLyQ�WHUULWRULDO���5HFXUVRV�QDWXUDOHV���2UGHQDPLHQWR�WHUULWRULDO���,GHQWLGDG�FRPXQDO��� 'LVWULEXFLyQ�GH�OD�WLHUUD���7LHUUDV�FRPXQDOHV���&RQVHUYDFLyQ�GH�UHFXUVRV���3DUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PXMHU��� 0XMHUHV�LQGtJHQDV���&KLTXLWDQtD���6DQWD�&UX]���6DQ�,JQDFLR�GH�9HODVFR���6DQWD�&UX]���6DQWD�&UX]�� ‹������&,3&$�6DQWD�&UX] ‹������3LHUUH�&ROOLqUH ‹������*L]HO�&DEDOOHUR�/HLYD Presentación Sarah Metais &RRUGLQDGRUD�QDFLRQDO�$96)�%ROLYLD Eulogio Nuñez Aramayo 'LUHFWRU�&,3&$�6DQWD�&UX] 3DUD� ORV� SXHEORV� LQGtJHQDV� \� ODV� FRPXQLGDGHV� FDPSHVLQDV�� HO� WHUULWRULR� YD� PiV� DOOi� GHO� HVSDFLR� ItVLFR�� HQFLHUUD� OD� KLVWRULD�� OD� FXOWXUD�� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� LQWHUQD� \� SURSLD�� ODV� UHODFLRQHV� FRQ� RWURV� WHUULWRULRV� \� RWUDV� LQVWDQFLDV� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� �H[WHUQDV��� ORV� UHFXUVRV� SURGXFWLYRV� \� HQHUJpWLFRV��OD�LQIUDHVWUXFWXUD��HWF� /D� *HVWLyQ� 7HUULWRULDO� ,QWHJUDO� HV� OD� IRUPD� HQ� TXH� ODV� SREODFLRQHV� \� ORV� WHUULWRULRV� YDQ� ³FULiQGRVH´� PXWXDPHQWH�� 6H� FDUDFWHUL]D� SRU� ODV� UHJODV� \� GHUHFKRV� HVWDEOHFLGRV� SDUD� HO� DFFHVR�� XVR�� FRQWURO� \� EHQH¿FLR�GH�ORV�UHFXUVRV�GHO�WHUULWRULR��OD�SODQL¿FDFLyQ�SDUD�HO�XVR�GH�UHFXUVRV�FROHFWLYRV��DJXD��ERVTXH�� iUHDV� GH� SDVWRUHR�� HWF���� 7DPELpQ� WLHQH� OD� LQÀXHQFLD� GH� FRPSRQHQWHV� H[WHUQRV� FRPR� ODV� SROtWLFDV� S~EOLFDV��ORV�PHJD�SUR\HFWRV��HO�PHUFDGR�\�VX�UHSHQWLQR�LQWHUpV�SRU�FLHUWRV�UHFXUVRV�R�HO�FOLPD�\�VXV� FDPELRV� &RQVHQVXDU� DFXHUGRV� LQWHUQRV�� SODQL¿FDU� HO� DFFHVR� \� HO� XVR� GH� ORV� UHFXUVRV� GHO� WHUULWRULR�� LQFLGLU�HQ�QLYHOHV�VXSHULRUHV�SDUD�YDOLGDU� OD�YLVLyQ�SURSLD�GHO� WHUULWRULR�VRQ�YDULRV�GH� ORV�KLWRV�GH� OD *HVWLyQ� 7HUULWRULDO� ,QWHJUDO�� (Q� XQ� FRQWH[WR� GH� UHFRQRFLPLHQWR� GH� OD� DXWRGHWHUPLQDFLyQ� \ GH�OD�DXWRQRPtD�GH�ORV�SXHEORV��OD�JHVWLyQ�WHUULWRULDO�HV�XQ�SURFHVR�TXH�FRQWULEX\H�D�XQ�GHVDUUROOR�PiV� MXVWR�\�VRVWHQLEOH�GH�ORV�WHUULWRULRV� (O� SUHVHQWH� GRFXPHQWR� HV� XQ� PDQXDO� PHWRGROyJLFR� SDUD� DFRPSDxDU� D� FRPXQLGDGHV� FDPSHVLQDV� H� LQGtJHQDV� HQ� OD� HODERUDFLyQ� GH� VX� SODQ� GH� JHVWLyQ� WHUULWRULDO� LQWHJUDO�� 5HFRJH� H[SHULHQFLDV� \ PHWRGRORJtDV� DSOLFDGDV� \� YDOLGDGDV� SRU� $JUyQRPRV� \� 9HWHULQDULRV� 6LQ� )URQWHUDV� �$96)�� \� HO� &HQWUR� GH� ,QYHVWLJDFLyQ� \� 3URPRFLyQ� GHO� &DPSHVLQDGR� �&,3&$�� HQ� 6DQ� ,JQDFLR� GH� 9HODVFR�� WDPELpQ�PpWRGRV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�\�DSRUWHV�GH�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�HO�0XQLFLSLR�GH�6DQ�,JQDFLR� GH�9HODVFR�HQ�6DQWD�&UX]� /D� HODERUDFLyQ� GHO� PLVPR� HYLGHQFLy� OD� KHWHURJHQHLGDG� GH� FRQGLFLRQHV� DQWH� HO� (VWDGR� HQ� TXH� VH� HQFXHQWUDQ� ODV� GLVWLQWDV� FRPXQLGDGHV�� GHSHQGLHQGR� GHO� WLSR� GH� UHJLVWUR� GH� OD� SURSLHGDG� FRPXQDO��FRPXQLGDG�FDPSHVLQD�R�FRPXQLGDG�LQGtJHQD�� 6DQ� ,JQDFLR� GH� 9HODVFR� HV� XQ� PXQLFLSLR� TXH� DOEHUJD� XQ� UHFXUVR� ~QLFR� SDUD� HO� SDtV� \� HO� FRQWLQHQWH�� HO� ERVTXH� VHFR� FKLTXLWDQR�� SRU� HVR� OD� HVFDOD� FRPXQDO� HV� QHFHVDULD� SDUD� OOHJDU� D� XQD� SODQL¿FDFLyQ� WHUULWRULDO� FRQVHQVXDGD�� SHUR� HV� LQVX¿FLHQWH� IUHQWH� DO� UHWR� GH� JHVWLyQ�VRVWHQLEOH�GH�UHFXUVRV�HVWUDWpJLFRV�FRPR�HO�ERVTXH��OD�ELRGLYHUVLGDG�\�HO�DJXD� 3DUD� WHQHU� XQ� HIHFWR� HQ� OD� UHJLyQ�� ORV� HVIXHU]RV� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDO� WHUULWRULDO� FRPXQDO� WLHQHQ� TXH� VHU� LQFRUSRUDGRV� HQ� XQ� SODQ� GH� JHVWLyQ� D� PD\RU� HVFDOD�� 4XHGD� FRPR� UHWR� FRQVROLGDU� ORV� HVIXHU]RV� UHDOL]DGRV� SRU� ODV� FRPXQLGDGHV� \� FRQVWUXLU�� GHVGH� DEDMR� KDFLD� DUULED�� XQD� YLVLyQ� GH� GHVDUUROOR� WHUULWRULDO� HQ� OD� &KLTXLWDQtD� TXH� VHD� LQFOX\HQWH�� HTXLWDWLYD� \� VRVWHQLEOH�� 8Q�GHVDUUROOR�WHUULWRULDO�TXH�LQFRUSRUH�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�VREHUDQtD�DOLPHQWDULD��DJULFXOWXUD�IDPLOLDU�\� GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH� 3 Tabla de contenido ¿Cómo usar este manual? ....................................................................................................................................... ͎�ſŵŽ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĐŽŵƵŶĂů͍�............................................ WĂƌƚĞ�/͘���͎ �ſŵŽ�ŚĂĐĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĐŽŵƵŶĂů͍�............................................ ϭ͘����ů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ǀŝǀŝƌ�ďŝĞŶ�........................................................................................................................ Ϯ͘���dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�LJ�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�..................................................................................................................... Protección del suelo ............................................................................................................................ Protección de las fuentes de agua ....................................................................................................... �������� �������ŽƌƟŶĂƐ�ƌŽŵƉĞͲǀŝĞŶƚŽƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�� ���������ϯ͘���ZŝĞƐŐŽƐ�LJ�ĂŵĞŶĂnjĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�.......................................................................................................... � �������ĂŵďŝŽ�ĚĞů�ĐůŝŵĂ�ĞŶ�ůĂ��ŚŝƋƵŝƚĂŶşĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘� � ������ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ŝŶĐĞŶĚŝŽ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘� � ������ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ���������ϰ͘����ů�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�............................................................................................... � ������>Ă�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������>Ă�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ƉĂƌĂ�ĚĞĮŶŝƌ�Ğů�ŵĞũŽƌ�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������>ŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������>ŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƐŝůǀŽƉĂƐƚŽƌŝůĞƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������͎YƵĠ�ĞƐ�Ğů�WůĂŶ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞů�^ƵĞůŽ�;W>h^Ϳ͍�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � �������ĂƚĞŐŽƌşĂ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĚĞ�ƐƵĞůŽ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘���� � ������WůĂŶ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞů�^ƵĞůŽ�;W>h^Ϳ�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 5. Potencial de los recursos naturales .......................................................................................................... � ������WŽƚĞŶĐŝĂů�ŵĂĚĞƌĂďůĞ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������WŽƚĞŶĐŝĂů�ŶŽ�ŵĂĚĞƌĂďůĞ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ � ������WŽƚĞŶĐŝĂů�ŵŝŶĞƌŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘��� Recursos naturales y control social ....................................................................................................... � ������WŽƚĞŶĐŝĂů�ĨŽƌĞƐƚĂů�ĞŶ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�sĞůĂƐĐŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ���������ϲ͘����͎WĂƌĂ�ƋƵĠ�ƐŝƌǀĞŶ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͍ ................................................................................................ 7. ¿Qué es el ordenamiento territorial? ....................................................................................................... ���������ϴ͘����͎WŽƌ�ƋƵĠ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͍ .................................... 9 10 12 12 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 26 26 26 26 27 28 29 30 5 5 WĂƌƚĞ� //͘� � � WĂƐŽ� Ă� ƉĂƐŽ� ĐŽŶƐƚƌƵLJĞŶĚŽ� Ğů� ƉůĂŶ� ĚĞ� ŐĞƐƟſŶ� ŝŶƚĞŐƌĂů� ĚĞ� ŶƵĞƐƚƌŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ� comunal ........................................................................................................................................... WƌŝŵĞƌ�ƉĂƐŽ͗�ĂƵƚŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�............................................................................................. 1. Conocemos nuestro territorio comunal .................................................................................................... � �������������DĂƉĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�LJ�ƐƵƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘���� Conocer el territorio en todos sus detalles: realizar un transecto ....................................................... Ϯ͘���/ĚĞŶƟĮĐĂƌ�ƌŝĞƐŐŽƐ�LJ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�........................................................................... � �������������DĂƉĂ�ĚĞ�ĂŵĞŶĂnjĂƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘���� � ��������������ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ�LJ�ĂŵĞŶĂnjĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘��� �� �������������EƵĞƐƚƌĂ�ĂŐƵĂ͗�ĞŶƚĞŶĚĞƌ�ĚĞ�ĚſŶĚĞ�ǀŝĞŶĞ͕�ĚſŶĚĞ�ƐĞ�ƉŝĞƌĚĞ͕�ĐſŵŽ�ƐĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂ�LJ�ĐſŵŽ�ƐĞ�ƉƵƌŝĮĐĂ�͘͘͘�� ϯ͘����ǀĂůƵĂƌ�Ğů�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ................................................................................. Recursos forestales ............................................................................................................................... � �������������/ĚĞŶƟĮĐĂƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŇŽƌĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�� � �������������/ĚĞŶƟĮĐĂƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨĂƵŶĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘����� ϰ͘���ZĞƐĐĂƚĂƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ĐŽŵƵŶĂů ......................................................................................................... � �������������ZĞĐŽƌĚĂƌ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘���� � �������������͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƵŶĞŶ͍�͘͘͘

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar